ارزیابی NERC نگرانی بالقوه قابلیت اطمینان برق در مرکز ایالات متحده را برجسته می کندپیش‌بینی‌های بالاتر تقاضای برق و کاهش بالقوه عرضه، نگرانی‌ها را در مورد حاشیه‌های ذخیره محدود در مرجع متعادل کننده اپراتور سیستم مستقل Midcontinent (MISO) در تابستان امسال افزایش داده است. مقامات متعادل کننده با همکاری با ارائه دهندگان خدمات شهری منطقه ای، مسئول اطمینان از اینکه بازارهای عمده فروشی برق الکتریکی ظرفیت کافی تولید برق را برای پاسخگویی به تقاضای مصرف کننده، هم در زمان واقعی و هم در طی چندین سال فراهم می کنند، هستند.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews