اکثر نیروگاه های سیکل ترکیبی دارای مشعل های مجرای برای احتراق گازهای خروجی توربین هستنداکثر نیروگاه های سیکل ترکیبی در ایالات متحده دارای مشعل های مجرای هستند که به آنها کمک می کند تا از گازهای خروجی توربین احتراق بیشتر استفاده کنند. نیروگاه های سیکل ترکیبی رایج ترین فناوری مورد استفاده برای تولید برق در ایالات متحده هستند و از 278 گیگاوات (GW) نیروگاه های سیکل ترکیبی، حدود 75٪ (208 گیگاوات) دارای مشعل های مجرای هستند که بین احتراق و بخار قرار دارند. اجزای توربین


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews