برگه اطلاعات درآمد اوپک(دوشنبه، 22 اوت 2022) تخمین می زنیم که اعضای اوپک در سال 2021 حدود 566 میلیارد دلار درآمد خالص صادرات نفت (به دلار 2021) به دست آورده اند. درآمد خالص اوپک در سال 2021 نسبت به سال 2020، زمانی که درآمد خالص صادرات نفت اوپک در مجموع برآورد شده بود، 76 درصد افزایش داشته است. 322 میلیارد دلار که کمترین درآمد از سال 2003 بوده است. افزایش درآمد خالص صادرات در سال 2021 را می توان به ترکیبی از افزایش تولید اوپک و افزایش قیمت نفت خام در طول سال نسبت داد.


منبع:
http://www.eia.gov/international/analysis/special-topics/OPEC_Revenues_Fact_Sheet

ترجمه و ارائه توسط: ttmnews.ir