بیشترین ظرفیت تولید اتانول سوخت ایالات متحده در آغاز سال 2022 در غرب میانه بوداز 1 ژانویه 2022، ظرفیت تولید کارخانه سوخت زیستی در ایالات متحده از 275 تأسیسات به 21 میلیارد گالن در سال (گال در سال) رسید. بیش از چهار پنجم ظرفیت تولید سوخت زیستی ایالات متحده برای سوخت اتانول بود.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews