چشم انداز کوتاه مدت بازارهای انرژی داخلیچشم انداز کوتاه مدت بازارهای انرژی داخلی


منبع: http://www.eia.gov/pressroom/presentations/2022-10-25%20DeCarolis_USAEE.pdf
ترجمه و ارائه توسط: ttmnews