افزایش قیمت پروپان مسکونیمیانگین قیمت خرده فروشی پروپان 2.68 دلار به ازای هر گالن است که یک سنت نسبت به قیمت هفته گذشته افزایش یافته است اما 5.1 سنت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. قیمت پروپان در منطقه غرب میانه به طور متوسط ​​2.25 دلار در هر گالن بود که هشت دهم سنت نسبت به هفته گذشته افزایش داشت اما نسبت به سال گذشته 11.7 سنت کاهش داشت.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews