کاهش قیمت پروپان مسکونیمیانگین قیمت خرده فروشی پروپان 2.67 دلار به ازای هر گالن است که هفت دهم سنت نسبت به قیمت هفته گذشته و 6 و نیم سنت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، بر اساس بررسی سوخت گرمایش مسکونی توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده. قیمت پروپان در منطقه غرب میانه به طور متوسط ​​2.26 دلار در هر گالن بود که نیم سنت نسبت به هفته گذشته افزایش داشت اما نسبت به سال قبل 11.8 سنت کاهش داشت.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews