افزایش قیمت پروپان مسکونیمیانگین قیمت خرده فروشی پروپان 2.67 دلار به ازای هر گالن است که 3 دهم سنت نسبت به قیمت هفته گذشته افزایش یافته است، اما بر اساس بررسی سوخت گرمایش منازل مسکونی توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، 5.2 سنت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. قیمت پروپان در منطقه غرب میانه به طور متوسط ​​2.27 دلار در هر گالن بود که 8 دهم سنت نسبت به هفته گذشته افزایش داشت، اما نسبت به سال گذشته 9 و نیم سنت کاهش داشت.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews