افزایش قیمت پروپان مسکونیمیانگین قیمت خرده فروشی پروپان 2.69 دلار به ازای هر گالن است که هفت دهم سنت نسبت به قیمت هفته گذشته افزایش یافته اما یک و نیم سنت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. قیمت پروپان در منطقه غرب میانه به طور متوسط ​​2.29 دلار در هر گالن بود که نسبت به هفته گذشته دو دهم سنت افزایش داشت اما نسبت به سال گذشته 4.9 سنت کاهش داشت.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews