قیمت پروپان مسکونی اندکی افزایش می یابدمیانگین قیمت خرده فروشی پروپان 2.70 دلار به ازای هر گالن است که دو دهم سنت از قیمت هفته گذشته بیشتر است اما 2.9 سنت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. قیمت پروپان در منطقه غرب میانه به طور متوسط ​​2.29 دلار در هر گالن بود که نسبت به هفته گذشته دو دهم سنت افزایش داشت اما نسبت به سال گذشته 7 سنت کاهش داشت.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews