ذخایر اثبات شده گاز طبیعی در ایالات متحده طی سال 2021 32 درصد افزایش یافته استذخایر اثبات شده گاز طبیعی در ایالات متحده به رکورد جدیدی از 625.4 تریلیون فوت مکعب (Tcf) در سال 2021 رسیده است که 32 درصد افزایش نسبت به سال 2020 نشان می دهد. گزارش پایان سال 2021. ذخایر ثابت شده ایالات متحده قبلاً در سال 2020 به میزان 4 درصد کاهش یافته بود که در پاسخ به قیمت هایی بود که با کاهش مصرف در سال اول همه گیری کووید-19 کاهش یافت. با این حال، در پایان سال 2021، پنج ایالت از هشت ایالتی که بیشترین ذخایر ثابت شده گاز طبیعی را داشتند، هر کدام رکورد جدیدی را گزارش کردند که باعث رشد در سطح ملی شد.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews