قیمت پروپان مسکونی اندکی کاهش می یابدمیانگین قیمت خرده فروشی پروپان 2.71 دلار به ازای هر گالن است که 1 دهم سنت نسبت به قیمت هفته گذشته و 12.4 سنت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. قیمت پروپان در منطقه غرب میانه به طور متوسط ​​2.30 دلار در هر گالن بود که نسبت به هفته گذشته 1 دهم سنت و نسبت به سال قبل 17 سنت کاهش داشت.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews