قیمت پروپان مسکونی اندکی کاهش یافتمیانگین قیمت خرده فروشی پروپان 2.71 دلار به ازای هر گالن است که 1 دهم سنت نسبت به قیمت هفته گذشته و 13 و نیم سنت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. قیمت پروپان در منطقه غرب میانه به طور متوسط ​​2.30 دلار به ازای هر گالن بود که 2 دهم سنت نسبت به هفته گذشته و 17.9 سنت نسبت به سال گذشته کاهش داشت.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews