قیمت پروپان مسکونی اندکی کاهش می یابدمیانگین قیمت خرده فروشی پروپان 2.70 دلار به ازای هر گالن است که 4 دهم سنت نسبت به قیمت هفته گذشته و 18.9 سنت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. قیمت پروپان در منطقه غرب میانه به طور متوسط ​​2.29 دلار به ازای هر گالن بود که نیم سنت نسبت به هفته گذشته و 22.7 سنت نسبت به سال گذشته کاهش داشت.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews