تغییرات در گزارش هفتگی وضعیت نفت (WPSR)(پنجشنبه، 18 مه 2023) گزارش هفتگی وضعیت نفت (WPSR) EIA، تخمین های اتانول سوخت و کل بنزین موتور (مجموع اجزای ترکیبی بنزین موتور و بنزین موتور) را جدا از تخمین های صادرات روغن های دیگر نشان می دهد. از 1 ژوئن 2023 شروع می شود.


منبع:
http://www.eia.govhttps//www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/wpsr_notice_05182023.php

ترجمه و ارائه توسط: ttmnews.ir