مدل‌های استدلال چند معیاره برای تجمیع ارزش در ارزیابی کاربرد مجوز برق بادی


کلید واژه ها

تحلیل چند معیاره

تجمیع مبتنی بر شرایط

تفاوت ارزش

استقرار برق بادی

اختصارات

تاکسی

شورای اداری شهرستان

EAD

هیئت ارزیابی محیط زیست

EIA

ارزیابی اثرات زیست محیطی

MCDA

تجزیه و تحلیل تصمیم چند معیاره

در دسترس بودن داده ها

داده های استفاده شده محرمانه است.

© 2023 نویسنده(های). منتشر شده توسط Elsevier Ltd.


ترجمه و ارائه توسط: ttmnews