قیمت نفت گرمایش مسکونی موجود است

متوسط ​​قیمت خرده فروشی نفت گرمایش خانگی با 2 سنت افزایش نسبت به هفته گذشته به 3.41 دلار در هر گالن رسید. بر اساس بررسی سوخت گرمایشی منازل مسکونی توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، این رقم نسبت به سال گذشته 1.27 دلار افزایش یافته است. قیمت نفت گرمایش در منطقه نیوانگلند 3.32 دلار در … Read more

قیمت پروپان مسکونی موجود است

میانگین قیمت خرده فروشی پروپان 2.74 دلار به ازای هر گالن است که 2 سنت نسبت به قیمت هفته گذشته و 1.84 دلار نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، بر اساس بررسی سوخت گرمایش مسکونی توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده. قیمت پروپان در منطقه غرب میانه به طور متوسط ​​2.38 دلار در هر … Read more

کاهش قیمت نفت گرمایش مسکونی

متوسط ​​قیمت خرده فروشی نفت گرمایش خانگی نسبت به هفته گذشته نیم سنت کاهش یافت و به 3.39 دلار در هر گالن رسید. بر اساس بررسی سوخت گرمایشی منازل مسکونی توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، این رقم نسبت به سال گذشته 1.26 دلار افزایش یافته است. قیمت نفت گرمایش در منطقه نیوانگلند 3.32 دلار … Read more

افزایش قیمت پروپان مسکونی

میانگین قیمت خرده فروشی پروپان 2.72 دلار به ازای هر گالن است که 8 دهم سنت نسبت به قیمت هفته گذشته و 89.9 سنت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. قیمت پروپان در منطقه غرب میانه به طور متوسط ​​2.37 دلار در هر گالن بود که نسبت به هفته گذشته 1.4 سنت و نسبت … Read more

قیمت پروپان مسکونی فصل گرمایش زمستانی را در بالاترین سطح از سال 2011 آغاز می کند – ttmnews

29 اکتبر 2021 طبق گزارش ما، متوسط ​​قیمت مسکن مسکونی پروپان در ایالات متحده تا 4 اکتبر 2021 به 2.59 دلار در هر گالن (گال) رسید که بالاترین قیمت گزارش شده برای اولین هفته فصل گرمایش زمستانی از سال 2011 است. به روز رسانی روغن گرمایش و پروپان (HOPU). فصل گرمایش زمستانی از اکتبر تا … Read more

قیمت نفت گرمایش مسکونی موجود است

متوسط ​​قیمت خرده فروشی برای روغن گرمایش خانگی 3.17 دلار در هر گالن است. بر اساس بررسی سوخت گرمایشی منازل مسکونی توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، این رقم نسبت به سال گذشته 1.04 دلار افزایش یافته است. قیمت نفت گرمایش در منطقه نیوانگلند در حال حاضر به طور متوسط ​​3.08 دلار در هر گالن … Read more

قیمت پروپان مسکونی موجود است

میانگین قیمت خرده فروشی پروپان 2.59 دلار در هر گالن است که 81.7 سنت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، بر اساس بررسی سوخت گرمایش مسکونی توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده. قیمت پروپان در منطقه غرب میانه به طور متوسط ​​2.23 دلار در هر گالن بود که 86.3 سنت نسبت به سال گذشته … Read more

قیمت نفت گرمایش مسکونی موجود است

متوسط ​​قیمت خرده فروشی نفت گرمایش خانگی نسبت به هفته گذشته 11.2 سنت افزایش یافت و به 3.29 دلار در هر گالن رسید. بر اساس بررسی سوخت گرمایشی منازل مسکونی توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، این رقم نسبت به سال گذشته 1.15 دلار کاهش یافته است. قیمت نفت گرمایش در منطقه نیوانگلند 3.20 دلار … Read more

قیمت پروپان مسکونی موجود است

میانگین قیمت خرده فروشی پروپان 2.67 دلار به ازای هر گالن است که 8 سنت نسبت به قیمت هفته گذشته و 89.3 سنت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. قیمت پروپان در منطقه غرب میانه به طور متوسط ​​2.32 دلار در هر گالن بود که نسبت به هفته گذشته 8.3 سنت و نسبت به … Read more

قیمت نفت گرمایش مسکونی موجود است

متوسط ​​قیمت خرده فروشی نفت گرمایش خانگی نسبت به هفته گذشته 7.9 سنت افزایش یافت و به 2.36 دلار در هر گالن رسید. بر اساس بررسی سوخت گرمایشی منازل مسکونی توسط اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده، این رقم نسبت به سال گذشته 1.22 دلار افزایش یافته است. قیمت نفت گرمایش در منطقه نیوانگلند 3.28 دلار … Read more