جریان بار احتمالی مبتنی بر تبدیل نرمال با خطاهای همبسته باد و پیش بینی بار

با نفوذ روزافزون منابع انرژی تجدیدپذیر، تحقیق در مورد رویکردهای احتمالی برای برنامه ریزی عملیاتی سیستم قدرت اهمیت و اهمیت پیدا می کند. در زمینه برنامه‌ریزی سیستم قدرت، اولین مرحله تحلیل احتمالی مدل‌سازی عدم قطعیت‌هایی است که به عنوان ورودی به یک روال برنامه‌ریزی قطعی مانند جریان بار داده می‌شوند. با داده‌های تاریخی موجود در … Read more

برنامه ریزی بهینه احتمالی واحدهای ژنراتور پراکنده قابل توزیع در سیستم های توزیع با استفاده از الگوریتم بهینه سازی پروانه مبتنی بر سرعت چند هدفه

در شرایط کنونی، اپراتورهای شبکه توزیع برق با مسائل شدیدی مانند رشد تصاعدی تقاضای بار، راندمان ضعیف سیستم توزیع به دلیل I بالا مواجه هستند.2تلفات R، مشخصات ضعیف ولتاژ شبکه و غیره در مطالعات اخیر [1]13 درصد از کل انرژی تولید شده در قالب سیستم توزیع I هدر می رود2تلفات R. در ادبیات، برای کاهش … Read more